การพัฒนาเว็บไซต์โคมล้านนาบ้านป่าบงเหนือ จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • วรัญญา มะโนวรรณ์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราภชัฏเชียงราย
  • อาหลง แซ่ลี
  • อัญชลี ทิพย์โยธิน

คำสำคัญ:

เว็บไซต์ โคมล้านนา เชียงราย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เน้นการพัฒนาเว็บไซต์โคมล้านนาบ้านป่าบงเหนือในจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและขยายฐานลูกค้า โดยใช้ WordPress เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ ได้รับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และกลุ่มตัวอย่าง 50 คน เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของเว็บไซต์ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวมมีระดับมาก ( gif.latex?\chi=4.17 S.D=0.16) และผู้ใช้ระบบมีความพอใจต่อเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\chi=4.23 S.D=0.16) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมในการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจักสานบ้านป่าบงเหนือที่ตั้งอยู่ในตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

References

นภารัตน์ ชูไพร,สตรีรัตน์ ครุฑนิ่ม, โสรยา บุญมี และเอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์. (2565). การพัฒนาเว็บไซต์ร้านขายกาแฟ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ําสิงห์ จังหวัดชุมพร.ในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13. (หน้า447-462). สงขลา:มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

ภัทรวุฒิ ศรีสนั่น.(2559). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้านคอสมิคซาวด์. ค้นเมื่อ17 ตุลาคม 2566, จากhttp://library.tni.ac.th/thesis/upload/files/CRT%20IT%202017/PhatWutthi%20SiSanan%20CRT%20IT%202016.pdf

ภราดร นามฮุง, พงศ์ภักดิ์ธิขาว และอัญชลี ทิพย์โยธิน. (2566). ระบบบริหารจัดการจําหน่ายแพะ“ ผาจ้อฟาร์ม” เจียงฮาย. ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (หน้า2024-2032).นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

ศรินทร์ญา ขันธะสีลา, สุดารัตน์ แก้วคําปา และณภษร เผ่ากล้า. (2566). ระบบจัดจําหน่ายและการตลาดออนไลน์ ร้านกระบองเพชร กรณีศึกษาร้าน Mini Tree. ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11. (หน้า1873-1881). นครสวรรค์:

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-05-2024