การพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น

ผู้แต่ง

  • มนทกานต์ ศรีเกาะ
  • ฐิติยา พูลสระคู Rajamangala University of Technology Isan

คำสำคัญ:

จินตทัศน์ข้อมูล, ลุกเกอร์สตูดิโอ, การพัฒนาการจินตทัศข้อมูลสินค้าคงคลัง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานสหกิจศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ กูเกิลชีต (Google Sheet) ดึงข้อมูลและแสดงแดชบอร์ดข้อมูล (Dashboard) ผ่านลุกเกอร์สตูดิโอ (Looker Studio) ผลจากการศึกษาพบว่า การพัฒนาจินตทัศน์ข้อมูลในครั้งนี้ สามารถช่วยจัดการและนำเสนอข้อมูลให้เป็นระเบียบมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามาถใช้แดชบอร์ดในการติดตามสินค้าและบริหารสินค้าคงคลังได้ จากการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานพบว่า ค่าเฉลี่ยการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.63 , S.D. = 0.50) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงงานที่จัดทำนี้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

References

กุลสตรี คำสร้อย. (2562). การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการคัดตัวนักกีฬาด้านการแข่งขันกีฬายูยิตสู. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

รัตนา สุวรรณวิชนีย์. (2566). การพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

อนุชตา ทองคำ. (2566). ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจกรณีศึกษาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-06-2024