ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไฟล์สิ่งพิมพ์ป้ายสินค้าบาร์โค้ด

ผู้แต่ง

  • สิทธิพันธ์ นาวีชลนิยม
  • เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ
  • เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์
  • ภูกิจ คงเปี่ยม
  • วิชัย สีแก้ว -

คำสำคัญ:

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบจัดการไฟล์ บาร์โค้ด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไฟล์สิ่งพิมพ์ป้ายสินค้าบาร์โค้ด  2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไฟล์สิ่งพิมพ์ป้ายสินค้าบาร์โค้ด และ 3) ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไฟล์สิ่งพิมพ์ป้ายสินค้าบาร์โค้ด มีการศึกษาจากกระบวนการทำงานของ บริษัท คอมพิวเตอร์เลเบิ้ล เวิลด์ไวลด์ จำกัด  โดยมีการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP 7.2, HTML5 JavaScript, AJAX, CSS, Bootstrap 4 และใช้ฐานข้อมูล MariaDB 10 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบมีฟังก์ชันการทำงานหลัก 8 ฟังก์ชันได้แก่ ตรวจสอบผู้ใช้ระบบ จัดการข้อมูลพนักงาน จัดการข้อมูลลูกค้า จัดการรายป้ายสินค้า จัดการคำสั่งทำป้ายสินค้า สร้างไฟล์สิ่งพิมพ์ป้ายสินค้า จัดการข้อมูลการผลิต และรายงานของระบบทั้งหมด ทำการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 3 วิธี คือ (1) การหาค่าความถูกต้องของข้อมูลโดยการสั่งออเดอร์ (2) ตรวจสอบหาค่าความถูกต้องของบาร์โค้ดจากหลักที่ 13 (check digit) ด้วยข้อมูลบาร์โค้ด ทั้ง 2 วิธีมีค่าความถูกต้อง 100% (3) การหาค่าความต่างกันของเวลาการทำงาน 10 ขั้นตอน โดยทำการเปรียบเทียบกับระบบจัดการไฟล์สิ่งพิมพ์เดิมเพื่อหาเวลาการทำงานที่ลดลง มีค่าความต่างกันอยู่ระหว่าง 90% - 100% สรุปได้ว่าระบบสามารถทำงานได้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถลดเวลาการทำงานและจัดการการผลิตป้ายสินค้าบาร์โค้ดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

References

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ. (2562). วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC). ค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565, จากhttps://dol.dip.go.th/th/category/2019-02-08-08-57-30/2019-03-15-11-06-29.

ธนากร นิธิภัทรอาภา เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร และ เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ. (2563). ระบบบริการคลัง กรณีศึกษา บริษัท ชิน จำกัด. ในการจัดการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (AUCC 2020). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

อรยา ปรีชาพานิช. (2557). คู่มือเรียน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์.

factory guideline. (2559). การผลิตแบบ Made to order หมายถึงอะไร. ค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565. จาก https://factoryguideline.com/การผลิตแบบ-made-to-order-หมายถึงอะไ/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

18-06-2024