การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานจากเปลือกกุ้งและไคโตซานทางการค้า ในการกำจัดน้ำมันและไขมัน

ผู้แต่ง

  • กนิษฐา วัฒนชัย Thonburi Rajabhat University
  • ธิติมา เกตุแก้ว

คำสำคัญ:

ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง ไคโตซานทางการค้า น้ำมันและไขมัน น้ำเสีย

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานจากเปลือกกุ้งและไคโตซานทางการค้าในการกำจัดไขมันในน้ำเสีย  โดยทำการทดสอบกับน้ำเสียสังเคราะห์ มีปริมาณไขมันและน้ำมันเริ่มต้น 150 มิลลิกรัม/ลิตร  ทำการทดสอบด้วยกระบวนการเขย่าที่ 90 รอบต่อนาที นาน 10 นาที ที่อุณหภูมิห้อง ผลการศึกษา พบว่าไคโตซานจากเปลือกกุ้ง ปริมาณ 1.5 กรัม ให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไขมันและน้ำมันดีที่สุด คือ ร้อยละ 75.76 เมื่อเปรียบเทียบกับไคโตซานสำเร็จรูป พบว่า ไคโตซาน ปริมาณ 0.5 กรัม มีประสิทธิภาพในการกำจัดไขมันและน้ำมันดีที่สุด ร้อยละ 77.55 แสดงให้เห็นว่าไคโตซานเตรียมจากเปลือกกุ้งมีความสามารถในการกำจัดน้ำมันและไขมัน เช่นเดียวกับไคโตซานทางการค้า แต่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการกำจัดน้ำมันและไขมันในน้ำเสียและช่วยลดปัญหาการจัดการขยะอินทรีย์จากเศษอาหาร

References

ชัชญาภา เกตุวงศ์, ภานุวัฒน์ เกตุวงศ์, รัตติยาภรณ์ ไปนา และมนทการ รังเพีย. (2563). การดูดซับทองแดง (II) ในน้ำเสีย ด้วยไคโตซานที่สกัดจากเปลือกปูม้า. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 3(2), 71-82.

ปาจรีย์ บุญทวี และวนิดา ชูอักษร. (2564). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับฟลูออไรด์ด้วยวัสดุดูดซับ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, 5(1), 95-105.

พิมพ์ชยา วัจนะรัตน์ และโกวิทย์ ปิยะมังคลา. (2560). จลนพลศาสตร์ กลไกและการถ่ายโอนมวลในการดูดซับไอออนทองแดง และไอออนตะกั่วโดยผงไคโตซาน และเรซินไคโตซานดัดแปรโดยโซเดียมไตรพอลิฟอสเฟต. วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(1), 83-96.

ลลิตา บุหลาด. (2559). การบำบัดน้ำมันและไขมันในน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และโรงงานผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงรูป. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

อุษารัตน์ คำทับทิม และรัฐพล หงส์เกรียงไกร. (2561). พอลิมอร์ชีวภาพจากเปลือกกุ้งและใบบัวหลวงสำหรับการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย. Science and Technology RMUTT Journal, 8(1), 28-40.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

11-06-2024