การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นิทานวิทยาการคำนวณ พิชิตเกมถอดรหัส

ผู้แต่ง

  • ณัฏฐณิชา จันทสิทธิ์
  • ธนาวัน อ่วมโอฬาร
  • ธนพล บุญจันทร์
  • สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
  • ชวาลิน เนียมสอน -

คำสำคัญ:

นิทานวิทยาการคำนวณ, เกมถอดรหัส, แอปพลิเคชันระบบแอนดรอยด์, อันปลั๊กโค้ดดิ้ง

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นิทานวิทยาการคำนวณ พิชิตเกมถอดรหัส มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นิทานวิทยาการคำนวณพิชิตเกมถอดรหัส (2) เพื่อสร้างหนังสือนิทานฉบับ Unplugged Coding เรื่อง “แจ็คกับยักษ์” (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันฯ และหนังสือนิทานฉบับ Unplugged Coding เรื่อง “แจ็คกับยักษ์” เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้แก่ โปรแกรม RPG Maker MZ โปรแกรม Android Studio รวมกับโปรแกรมออกแบบกราฟิก เพื่อพัฒนาหนังสือนิทานและเกม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

จากการศึกษาพบว่า ผลประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันงานของผู้ใช้งานระบบ ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของผู้ใช้งานระบบ พบว่า ความรวดเร็วในการตอบสนองของแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (M= 4.15, S.D.= 0.73) ด้านความเหมาะสมของแอปพลิเคชัน พบว่า ภาพการ์ตูนประกอบโครงงานมีความน่าสนใจและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (M= 4.20, S.D.= 0.81) ด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน พบว่า เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สวยงามทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.25, S.D.= 0.83) ผลประเมินความพึงพอใจหนังสือนิทานฉบับ Unplugged Coding เรื่อง “แจ็คกับยักษ์” ด้านรูปเล่ม พบว่า ขนาดหนังสือนิทานมีความเหมาะสม หยิบอ่านได้ง่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.25, S.D.= 0.97) ด้านการออกแบบ พบว่า ภาพประกอบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.45, S.D.= 0.90) ด้านเนื้อหา พบว่า เนื้อหามีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.35, S.D.= 0.69)

References

กฤษณี นานิล และกรวิภา สรรพกิจจํานง. (2565). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้นิทาน AR ชุดคุณธรรมพื้นฐานสําหรับเด็กกับการสอนแบบปกติ. Journal of Roi Kaensarn Academi, 7(5), หน้า 184-195.

กลการ พานทองรักษ์ และวิวัฒน์ มีสุวรรณ์. (2563). การพัฒนาหนังสือนิทานพื้นบ้านร่วมกับภาพถ่ายบุคคลเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กวัยอนุบาล. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, 15(19), หน้า 60-72.

กิติยาภรณ์ ศรีวงษ์ชัย และมณฑา ชุ่มสุคนธ์. (2565). การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับการ์ดเกม (Card Game) รายวิชา

ส 13101 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 16(3). หน้า 161-170.

คันธรส ภาผล. (2562). การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 13(2), หน้า 30-45

โซเฟีย นิลี, ซัลมีลา สุหลง และพรรณี แพงทิพย์. (2565). ผลการใช้ชุดกิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้ง เรื่อง ไปเรียนยุค Covid-19 เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 (หน้า 1059-1070). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ณัฐพงศ์ ศรีภูงา, ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, และปริญญา เรืองทิพย์. (2566). การพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกการวาดเส้นด้วยกระบวนการควบคู่สําหรับ : สอ + อํ + อา เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, 5(3), 521-533.

ณัฐวดี หงษ์บุญมี และวิทยา งามโปรง. (2562). แอปพลิเคชันความเป็นจริงเสมือนสำหรับเพิ่มประสบการณ์การท่องโลกนิทานพื้นบ้านเรื่องไกรทองบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 (หน้า 7). ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.

เด็กดีดอทคอม. (2561, 6 กุมภาพันธ์). รู้จักวิชา “วิทยาการคำนวณ” วิชาบังคับใหม่ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ปี 2561 [Video File]. จาก https://youtu.be/VLQeozwXf0U

ปาณิสรา หาดขุนทด และธนากร แสงกุดเลาะ. (2565). การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียรายวิชาวิทยาการคํานวณระดับประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู. วารสาร

การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 10(3), 302 -313.

เพ็ญแข ศิริวรรณ และคณะ. (2551). สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น.

เยาวนุช ทานาม, จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์, จิตรา ชนะกุล และนราพันธ์ ดุจจานุทัศน์. (2565).

การพัฒนาชุดหนังสือนิทานปลูกจิตสํานึกในใจเด็กปฐมวัยต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 7(4), 314-328.

วารุณี ชมภูมาศ. (2560). การพัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมด้านความมีวินัยสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโนนอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2561). คู่มือการใช้หลักสูตรวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2567, จาก https://oho.ipst.ac.th/download/mediaBook/tg-curr-cs.pdf

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2566). เอกสารอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power+Coding) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมต้น. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2567, จาก https://www.ipst.ac.th/news/newstraining/newscs/53983/powerpluspri. html.

สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ. (2563). การจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กประเภทหนังสือนิทานภาพ เรียนรู้ผลเสียจากการใช้สื่อดิจิทัลมากเกินไป. วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 8(1), 13-22.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

24-06-2024