วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

(Journal of Science and Technology Rajamangala University of Technology Krungthep)

ISSN 2392-5647 (Print)  ISSN xxxx-xxxx (Online)

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผิวพรรณ ประจันทน์ศรี

 

วัตถุประสงค์ในการพิมพ์

เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาปัตยกรรมการออกแบบ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกษตร การบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย รวมถึงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ หรือการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

ประกาศรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

2024-04-28

ประกาศรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2567

ขอบเขตเนื้อหาการตีพิมพ์

  • สาขาวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร
  • สาขาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • สาขาความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ หรือการศึกษา

ส่งบทความได้ที่ การส่งบทความ ผ่านระบบ Thaijo ของ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. กรุงเทพ 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. กรุงเทพ

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-28

Battery Performance Measurement System for Solar Cells Displayed Using a Web Application

ณภัทร ภัทรปรัชญา, ปนัดดา วงศ์ษา, ชาญวิทย์ มุสิกะ, ชนาเนตร อรรถยุกติ, ศรีสุดา สรนันต์ศรี, สถิระ ชัยชนะกลาง

Chatbot for Rajamangala University of Technology Krungthep Student Loan

พรปวีณ์ เชื้อสถาปนศิริ, พลวัต ปู่แตงอ่อน, มนรดา ศิริมงคล, ศรีสุดา สรนันต์ศรี, ธวัชชัย สารวงษ์

Digital Public Relation with Media Innovation and Technology for Digital Media and Mass Communication Technology Division

พรจิรา ทองสุขมาก, สุวนันท์ ภูโคกกรวด, เกรียงไกร พละสนธิ

Shop Public Relations System in the Cafeteria on Android Operating System

ฐิติวรรณ เชื้อบัณฑิต, สุทธิพงศ์ บุญมาชาติ, ศรีสุดา สรนันต์ศรี, ชนาเนตร อรรถยุกติ, ชาญวิทย์ มุสิกะ, สถิระ ชัยชนะกลาง
ดูทุกฉบับ