วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

(Journal of Science and Technology Rajamangala University of Technology Krungthep)

ISSN 2392-5647 (Print)  ISSN xxxx-xxxx (Online)

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผิวพรรณ ประจันทน์ศรี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ (STJ) เป็นวารสารที่มุ่งเน้นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาปัตยกรรมการออกแบบ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกษตร การบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย รวมถึงวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 

Call for Paper Vol.1 No.1 January-April 2024

2023-12-03

เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2567

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ เปิดรับบทความตีพิมพ์ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมและการออกแบบ อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ หรือการศึกษา

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ การส่งบทความ