Privacy Statement

ข้อถือสิทธิ์

-บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

-การส่งบทความตีพิมพ์และกระบวนการพิจารณาบทความไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

-บทความ ข้อมูล เนื้อหา ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือกระทำการใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากวารสาร

-วาสารมีความเป็นกลางในด้านรูปภาพโดยเป็นนความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรง รวมทั้งเนื้อหาบทความที่ปรากฏในบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรงเช่นกัน ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบใด ๆ

-หากตรวจพบการคัดลอกบทความวิจัย (plagiarism) จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานตีพิมพ์แต่เพียงผู้เดียว

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลทางสารสนเทศ หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่ในเว็บไซต์วารสารนี้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ หรือให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดทราบ