เกี่ยวกับวารสาร

วารสาร ศวท: ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

LAS: Liberal Arts, Science and Technology  Journal

เป้าหมายและขอบเขตการรับตีพิมพ์

รับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้วย บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และรายงานฉบับย่อ (Short communication) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารหรือหนังสืออื่น การเขียนบทความต้นฉบับ (Manuscript) ต้องตรงตามรูปแบบที่วารสารกำหนดโดยมีหัวข้อรับตีพิมพ์ที่กว้างและหลากหลายสาขาประกอบด้วย

The Journal attracts papers from a broad spectrum of the scientific community. The LAS publishing original research from across all areas of the Social Sciences as well as Science and Technology.

ด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences)

1. บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี (Business, Management and Accounting) ได้แก่
    1.1 บริหารธุรกิจทั่วไป การจัดการ และการบัญชี (General Business, Management and Accounting)
    1.2 การบัญชี (Accounting)
    1.3 บริหารธุรกิจ และการจัดการระหว่างประเทศ (Business and International Management)
    1.4 การตลาด (Marketing)
    1.5 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Organizational Behavior and Human Resource Management)
    1.6 กลยุทธ์และการจัดการ (Strategy and Management)
    1.7 อุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Relations)
    1.8 การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
    1.9 การจัดการการผลิตและบริหารอุตสาหกรรม (Operation Management and Industrial Management)
2. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน (Economics, Econometrics and Finance) ได้แก่
    2.1 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป เศรษฐมิติ และการเงิน (General Economics, Econometrics and Finance)
    2.2 เศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ (Economics and Econometrics)
    2.3 การเงิน (Finance)
3. สังคมศาสตร์ (Social Sciences) ได้แก่
    3.1 กฎหมาย (Law)
    3.2 สังคมวิทยา (Sociology)
    3.3 รัฐศาสตร์ (Political Science)
    3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
    3.5 รัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือการบริหารงานภาครัฐ (Public Administration)

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ (Science and Technology)

1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) ได้แก่ เกษตรศาสตร์ (Agricultural Science) สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) ชีววิทยา (Biology) พันธุศาสตร์ (Genetic) จุลชีววิทยา (Microbiology) ชีวเคมี (Biochemistry) เทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) พืชศาสตร์ (Plant Science) สัตวศาสตร์ (Animal Science) และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post-Harvest)

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) ได้แก่ เคมี (Chemistry) ฟิสิกส์ (Physic) คณิตศาสตร์ (Mathematics) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และวัสดุศาสตร์ (Materials Science)

3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่นๆ

กำหนดตีพิมพ์

-ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับละ 6 เรื่องหรือมากกว่า)

ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

การประเมินบทความต้นฉบับ 

ต้นฉบับจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสังกัดของเจ้าของบทความ และจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 ท่านต่อบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blind peer review) กองบรรณาธิการจะเป็นผู้สรรหาเพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแก้ไขกองบรรณาธิการจะส่งผลการอ่านประเมินคืนผู้เขียนให้แก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือแล้วแต่กรณี

นโยบายด้านค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์กับวารสาร

การส่งต้นฉบับ

จัดส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสารที่เว็บไซต์ https://li04.tci-thaijo.org/index.php/art-science/ (เมนู About ไปที่การส่งบทความ)

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2567): Vol.1 No.1 (January-April) 2024
					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2567): Vol.1 No.1 (January-April) 2024
เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

ฉบับเต็ม

Research Article

ดูทุกฉบับ