ประกาศ!!! แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบเอกสารอ้างอิงใหม่ของวารสารแบบ APA Style version 7

2024-02-29

ประกาศ!!! แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบเอกสารอ้างอิงใหม่ของวารสาร ศวท: ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะใช้ แบบ APA Style version 7 โดยทางวารสารจะทำการ update format ของ reference ใหม่ ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2567 เป็นต้นไป
ที่มา: https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf (Common Reference Examples Guide; APA Style)
ที่มา: https://shorturl.at/dkCU3 (หน่วยบรรณสารสนเทศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย)