Current Issue

Vol. 1 No. 1 (2024): January-April
View All Issues

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการและงานวิจัยของ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยโดยครอบคลุมด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์แผนจีน จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยาการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น

บทความที่ส่งมารับการตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยชินวัตร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยชินวัตร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของวารสารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยชินวัตร ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double Blinded)

 ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสาร ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้นิพนธ์บทความ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีข้อผูกพันด้วยประการใด ๆ ทั้งปวง