Development of Agar Extracted from Red Algae (Gracilaria fisheri) and Product Development of Wollongong (Lansium domesticum Corr.)

Authors

  • Wutthichai Srichuay
  • Madeena Noitubtim
  • Wassamon Wattanayon
  • Roselawatee Toae
  • Khanitta Kongnum

Keywords:

Red algae, Wollongong, Jelly, Sensory Evaluation

Abstract

This research aimed to investigate the development of agar extraction method for red algae, the effective ratio of red algae and sugar content in Wollongong jelly products, the analysis of the physical qualities and the microorganism contamination of Wollongong jelly mixed with red algae extracts, and the assessment of the quality and the consumer’s sensory test. The agar from red algae was extracted by an autoclave and dried by a freeze dryer. This highest extraction yield was 2.88 grams. The shelf life of the products was determined by the sugar levels of 3 different formulas: 40, 50 and 60 g/500 ml under 2 conditions (4 °C and 28 °C). The sensory analysis of Wollongong jelly mixed with red algae extracts showed that the replacement of some Wollongong jelly with 60 grams of sugar had  limited effect on consumer’s acceptability. The shelf life and microorganisms contamination of Wollongong jelly with 50 and 60 gram sugar after 7-day storage at 4 °C revealed that the total microbial count was below 1 × 108CFU/g and the Yeast and fungi growth was under 100 colonies per gram.

References

จักรินทร์ ครีอินทอง และจิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร. ผลของการแช่อะซิโตนและสภาวะการให้ความร้อนต่อปริมาณผลผลิตและสมบัติของสารไฮโดรคอลลอยด์ที่สกัดจากสาหร่ายผมนาง (Gracilaria sp.) และสาหร่ายโพรง (Solieria robusta). รายงานวิจัยภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2554;228-235.

ดวงกมล ตั้งสถิตพร ธันย์ชนก จรเสมอ และชิดชนก เอมอมร. การใช้ประโยชน์จากแกนสับปะรดและชาภูฟ้าในผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่ม. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2550;(พิเศษ):24-35.

นุชเนตร ตาเย๊ะ, ต่วนนัจวา ต่วนกาจิ และฮานาน อาลี. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท้องถิ่น: แยมส้มแขกแคลอรี่ต่ำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 2562;4(2):54-65.

ภัทิรา สุดเลิศ และวรางคณา สมพงษ์. การใช้สารสกัดจากสาหร่ายโพรงในผลิตภัณฑ์เจลลูกชิ้นปลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2557;22:1-12.

ยุวดี ขุนภักดี วรินทร กาวี รสสุคนธ์ วุทธิกูล นภดล โพชกำเหนิด และณรงค์ สุนทรอภิรักษ์. เยลลี่คาราจีแนนผสมเนื้อลูกจากเพื่อชุมชน. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 2555;15(พิเศษ3):227-235.

ระพีพร เรืองช่วย โชคชัย เหลืองธุวปราณีต นิรัติศัย เพชรสุภา อมมี คุณอารี และพายัพ มาศนิยม. การเลี้ยงสาหร่ายผมนางเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2549: :1-7.

วรรณิณี จันทร์แก้ว และเพ็ญศรี เพ็ญประไพ. การแพร่กระจายและการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายสีแดงน้ำจืดในพื้นที่ต้นน้ำเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารแก่นเกษตร. 43 (ฉบับพิเศษ1). 2558:216-223.

วีรเทพ ศรีปราชญ์, วิโรจน์ กิติคุณ, ภัคพงศ์ ปวงสุข และธวัชชัย ศุภดิษฐ์. การใช้สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เป็นวัตถุดิบในอาหารกุ้งกุลาดำ. วารสารแก่นเกษตร. 2554;39:159-170.

สายสมร พูลพันธ์. ผลของสารที่ทำให้เกิดเจลต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเยลลี่รสนมผสมน้ำสตอรอเบอร์รี่. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2547:1-97.

สุทธิวัฒน์ แซ่ฮ้อ ณัฐพัฒน์ วัฒนกฤษฎา ผาณิต ไทยยันโต และเบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่คาราจีแนนสูตรน้ำผัก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 2554;42(พิเศษ2):509-512.

เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์. การผลิตเต้าฮวยนมสดผสมวุ้นน้ามะพร้าวเพื่อสุขภาพและการยอมรับของผู้บริโภค. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 2556;42(พิเศษ2):429-432.

อารยา ทิพย์วงศ์ และจารุณี นุ่มพูล. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน. กรุงเทพมหานคร.วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 2557;28(2):1-11.

อินทิรา ลิจันทร์พร และชัยรัตน์ เตชวุฒิพร. การรักษาคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บรักษา. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 2556:1-101.

อนงค์ จีรภัทร์. การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย. กรุงเทพฯสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2543:755หน้า.

Downloads

Published

2023-10-04

How to Cite

Srichuay, W., Noitubtim, M., Wattanayon, W., Toae, R., & Kongnum, K. (2023). Development of Agar Extracted from Red Algae (Gracilaria fisheri) and Product Development of Wollongong (Lansium domesticum Corr.). Pridiyathorn Science Journal, 1(1), 52–67. Retrieved from https://li04.tci-thaijo.org/index.php/psj/article/view/1141

Issue

Section

Reserch Article